مهندسین مشاور سایان طرح

مهندسین مشاور سایان طرح
راهسازی
راهسازی
راهسازی
راهسازی
مهندسین مشاور سایان طرح

شرکت مهندسین مشاور سایان طرح با شماره ثبت 11943 با هدف مشارکت و ایفای نقش در توسعه عمران و آبادانی کشور در سال 1391 فعالیت خود را آغاز نموده است.موضوع این شرکت عبارت است از عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل طراحی، مطالعات در مراحل شناسایی ، توجیهه فنی و اقتصادی طرح ها ، تهیه نقشه ها و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی آنها ، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری ...

خدمات

پروژه ها

ما کی هستیم؟

Back to Top